Carta da spargn dal Cumün

La nouva carta da spargn dal di dal Cumün a partir dals 1 schner 2024

La nouva carta da spargn dal di es üna spüerta exclusiva, chi saro vnela a partir dals 11 december 2023. Quista carta rimplazza la carta dal di dal Cumün da fin cò e spordscha als viagiatuors la pussibilited da perscruter la Svizra ün di inter.

Cuosts

Culla nouva carta da spargn dal Cumün paun viagiatuors trer a nüz ün di inter tuot las lingias da l’abunamaint generel per ün predsch a partir da 39.00 francs ( cun ün abunamaint da mezza taxa) u a partir da 52.00 francs (sainza abunamaint da mezza taxa). Il predsch dependa però dal temp da cumpra. Que significha, taunt pü bod, taunt pü favuraivel saro il predsch.

Lös da cumpra

La nouva carta da spargn dal Cumün po gnir cumpreda be persunelmaing al fnestrigl. Ad es important da resguarder, cha pervi da la granda dumanda es avaunt maun be ün numer limito da cartas da spargn dal di.

Üna reservaziun ouravaunt da las cartas da spargn dal di nun es pussibla.

www.spartageskarte-gemeinde.ch/de

A+
A-